Quy định hỗ trợ chính sách chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

1, Tháng 5, 2022

Quyết định số 1194/2001/QĐ-TTG ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ

29, Tháng 4, 2022

Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ

29, Tháng 4, 2022

Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017

29, Tháng 4, 2022

Thông báo kiểm tra đối chiếu danh sách SV thuộc diện chế độ chính sách Học kỳ II năm học 2019- 2020

23, Tháng 4, 2020

Kiểm tra đối chiếu danh sách SV thuộc diện chính sách Học kỳ II năm học 2018- 2019

21, Tháng 3, 2019

Quyết định trợ cấp xã hội học kỳ 2 ( 2017-2018)

11, Tháng 5, 2018

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập kỳ 2 (2017-2018)

11, Tháng 5, 2018

Quyết định miễn, giảm học kỳ 2 ( 2017-2018)

11, Tháng 5, 2018

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN

5, Tháng 1, 2018

QĐ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy tập kỳ 1 (2017-2018)

25, Tháng 12, 2017

QĐ trợ cấp xã hội cho sinh viên Đại học chính quy kỳ 1 (2017-2018)

25, Tháng 12, 2017

QĐ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên kỳ 1 năm học 2017-2018

6, Tháng 12, 2017

QĐ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ Đại học chính quy

19, Tháng 5, 2017

QĐ cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ Đại học chính quy

19, Tháng 5, 2017
Page 1/3 <123>