Một số văn bản của Bộ quy định, hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, HSSV

1. Quy chế đào tạo

+ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15/5/2014 về việc Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2020 trở về trước). Xem chi tiết

+ Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học (áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2021 trở về sau). Xem chi tiết

2. Quy định công tác sinh viên

+ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, 05/04/2016 về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo ĐH chính quy. Xem chi tiết

+ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT, 12/08/2015 về việc Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học chính quy. Xem chi tiết

3. Chế độ chính sách

+ Nghị Định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giaoa dục. Xem chi tiết

+ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 Xem chi tiết

+ Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của ủy ban dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miềm núi giai đoạn 2021-2025 Xem chi tiết

4. Tham khảo thêm

+ QĐ số 5323/QĐ-BGDĐT, ngày 29/11/2012 của Bộ GDĐT ban hành "Chương tình công tác HSSV các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016"

+  QĐ số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

+ Nghị định 74/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013, Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn