Quyết định số 105/QĐ-ĐHKTCN, ngày 16/11/2016 về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn học kỳ 1 năm học 2016-2017

28, Tháng 11, 2016

Quyết định số 103/QĐ-ĐHKTCN, ngày 11/11/2016 về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn học kỳ 1 năm học 2016-2017

28, Tháng 11, 2016

Quyết định số 41/QĐ-ĐHKTCN vv hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn học kỳ II(2015-20161

9, Tháng 6, 2016

Quyết định số 40/QĐ-ĐHKTCN vv trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn học kỳ II(2015-2016)

9, Tháng 6, 2016

Quyết định số 29/QĐ-ĐHKTCN vv miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn học kỳ II(2015-2016)

9, Tháng 6, 2016

Thông báo thanh toán tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy tập trung

19, Tháng 1, 2016

Danh sách bổ sung hỗ trợ học tập

2, Tháng 10, 2015

TB lập danh sách SV dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập

23, Tháng 9, 2015

Thông báo cấp giấy xác nhận cho SV về vay vốn tại địa phương kỳ 1 năm học 2015-2016

25, Tháng 8, 2015

Thông báo thực hiện chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2015-2016

25, Tháng 8, 2015

Thông báo nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016

25, Tháng 8, 2015

Thông báo nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội kỳ 1 năm học 2015-2016

25, Tháng 8, 2015

Quyết định trợ cấp xã hội cho sinh viên đại học chính quy năm học 2014-2015

20, Tháng 4, 2015

Quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên đại học chính quy kỳ 2 năm học 2014-2015

20, Tháng 4, 2015

Đối chiếu danh sách miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội

24, Tháng 3, 2015
Page 2/3 <123>