Hệ thống văn bản trường ĐHKTCN hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo và HSSV

1. Quy chế đào tạo

+ Quyết định số 460/QĐ-ĐHKTCN, ngày 31/8/2018 Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐH KTCN. Xem chi tiết

+ Quyết định số 149/QĐ-ĐHKTCN, ngày 19/9/2018 Về việc ban hành Quy định về công tác thi hệ đại học chính quy tại trường ĐH KTCN. Xem chi tiết

+ Quyết định số 412/QĐ-ĐHKTCN, ngày 13/8/2018 Về việc ban hành Quy định học phí các hệ đào tạo trường ĐHKTCN năm học 2018-2019. Xem chi tiết

+ Quyết định số 59/QĐ-ĐHKTCN ngày 06/02/2018 về việc Ban hành về chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Đại học chính quy. Xem chi tiết

Tham khảo thêm

2. Các quy định về công tác quản lý HSSV

+ Quyết định số 206/QĐ-ĐHKTCN, ngày 30/11/2018 Về việc ban hành Quy định công tác sinh viên tại trường ĐH KTCN. Xem chi tiết

+ Quyết định sô 207/QĐ-ĐHKTCN, ngày 30/11/2018 về việc ban hành Quy định công tác Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập tại trường ĐH KTCN. Xem chi tiết

+ QĐ số 160/QĐ-ĐHKTCN, 30/10/2013, về việc ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên nội trú của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Xem chi tiết

+ QĐ số 161/QĐ-ĐHKTCN, 30/10/2013, về việc ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên ngoại trú của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Xem chi tiết

+ Quyết định số 144/QĐ-ĐHKTCN, ngày 24/9/2019, về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trường ĐH KTCN. Xem chi tiết

+ Đề án sô 99/ĐA-ĐHKTCN ngày 09/9/2019 về việc phát triển các hoạt động ngoại và hỗ trợ sinh viên tự học tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp. Xem chi tiết

3. Một số văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ và thực hiện chế độ chính sách

+ Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách Học sinh Sinh viên Xem chi tiết

+ Quyết định số 145/QĐ-ĐHKTCN, ngày 24/9/2019, về việc ban hành quy định xét học bổng khuyến khích học tập tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp. Xem chi tiết

Tin mới hơn

Tin cũ hơn