Quyết định điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020

21, Tháng 8, 2020

Quyết định điểm rèn luyện kỳ 2 (2018-2019)

25, Tháng 10, 2019

Thông báo rà soát điểm rèn luyện học kỳ II (2018-2019)

16, Tháng 10, 2019

Quyết định điểm rèn luyện học kỳ 1 (2018-2019)

28, Tháng 3, 2019

Thông báo chấm điểm rèn luyện và hướng dẫn chấm điểm rèn luyện kỳ 1 (2018-2019)

13, Tháng 2, 2019

Thông báo chấm điểm rèn luyện và hướng dẫn chấm điểm rèn luyện kỳ 1 (2018-2019)

13, Tháng 2, 2019

Quyết định điểm rèn luyện học kỳ 2 (2017-2018)

26, Tháng 10, 2018

Quyết định điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018

18, Tháng 5, 2018

Danh sách sinh viên chưa tham gia BHYT năm 2018

12, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ I (2017-2018)

1, Tháng 2, 2018

Quyết định công nhận điểm rèn luyện của HSSV học kỳ 2 (2016-2017)

8, Tháng 9, 2017

Thông báo sơ kết đánh giá kết quả rèn luyện kỳ 1 năm học 2016-2017

11, Tháng 1, 2017

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT, 12/08/2015 về việc Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học chính quy

1, Tháng 9, 2016

Quyết định điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2015-2016

15, Tháng 7, 2016

Thông báo, hướng dẫn chấm điểm rèn luyện và sơ kết học kỳ II (2015-2016)

17, Tháng 6, 2016
Page 1/2 <12>