Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ I (2017-2018)

Kính gửi Ban chủ nhiệm các khoa, Lãnh đạo bộ môn trực thuộc trường!

Kính gửi các thầy cô GVCN và toàn thể sinh viên trong Trường!

Căn cứ quyết định số 203/QĐ-ĐHKTCN, ngày 26/11/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy tại trường ĐH KTCN;

Căn cứ quyết định số 131/QĐ-ĐHKTCN, ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập hệ đại học chính quy tại trường ĐH KTCN;

Thực hiện thông báo số 17/TB-ĐHKTCN, ngày 29/01/2017 của Nhà trường về việc sơ kết và đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018.

Để thống nhất và thuận lợi trong việc triển khai chấm điểm rèn luyện, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên xin gửi tới các thầy cô và toàn thể sinh viên danh sách 1 số sinh viên vi phạm hoặc chưa hoàn thành các quy định về quản lý sinh viên của Nhà trường, kính đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn, lãnh đạo bộ môn LLCT chỉ đạo, giám sát và GVCN các lớp sinh viên triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên nghiêm túc, đúng quy định.

1. Đối với những sinh viên không tham gia cuộc thi viết "Học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII tại trường ĐH KTCN" sẽ không được cộng 5 điểm (mục II.1) và 5 điểm (mục II.2a) trong phiếu chấm điểm rèn luyện và không được xét học bổng khuyên khích học kỳ I năm học 2017-2018.

2- Đối với những sinh viên chưa hoàn thành tuần sinh hoạt công dân cuối khóa (K49 khối ngành kỹ thuật, K50 khối ngành Kinh tế Công nghiệp và kỹ sư công nghệ) sẽ không được cộng 5 điểm (mục III.1) và bị trừ 10 điểm (mục III.7) trong phiếu chấm điểm rèn luyện

3- Đối với những sinh viên K53 chưa hoàn thành tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học sẽ không được cộng 5 điểm (mục III.1) và bị trừ 10 điểm (mục III.7) trong phiếu chấm điểm rèn luyện. Đồng thời đến đầu năm học 2018-2019, bắt buộc phải học bù cùng sinh viên K54, nếu không hoàn thành sẽ bị xem xét buộc thôi học (theo kết luận Hội đồng kỷ luật sinh viên họp ngày 19/12/2017)

4- Đối với những sinh viên K53 chưa hoàn thành hồ sơ khám sức khỏe sinh viên đầu khóa sẽ không được cộng 5 điểm (mục II.1) và 5 điểm (mục II.2a) trong phiếu chấm điểm rèn luyện. Nếu đến ngày 15/3/2018, SV vẫn không nộp giấy khám sức khỏe về Trung tâm tư vấn Hỗ trợ sinh viên (P104-A6) thì được xem xét là chưa hoàn thành hồ sơ nhập học và Hội đồng xem xét buộc thôi học (theo kết luận Hội đồng kỷ luật sinh viên họp ngày 19/12/2017).

5- Đối với những sinh viên chưa tham gia BHYT (hoặc chưa nộp bản photo BHYT về trạm y tế Nhà trường) sẽ không được cộng 5 điểm (mục II.1) và 5 điểm (mục II.2a), đồng thời bị trừ 20 điểm (mục II.3) trong phiếu chấm điểm rèn luyện. (DS SV chưa tham gia BHYT sẽ cập nhật và gửi các thầy cô sau)

6- Đối với những sinh viên vi phạm nội ngoại trú (đăng ký nội trú nhưng không ở, ở ngoại trú nhưng không lấy được giấy xác nhận sinh viên ngoại trú...) sẽ không được cộng 5 điểm (mục II.1) và 5 điểm (mục II.2a), đồng thời bị trừ 20 điểm (mục II.3) trong phiếu chấm điểm rèn luyện. (DS SV vi phạm các thầy cô căn cứ vào tổng hợp nộp phiếu nhận xét của Công an địa phương để thực hiện)

7- Đối với những SV vi phạm về Trật tự AT trong Nhà trường sẽ không được cộng 5 điểm (mục II.1) và 5 điểm (mục II.2a)

Trong quá trình đánh giá điểm rèn luyện có sai sót về dữ liệu hoặc có vấn đề gì cần trao đổi thêm, các thầy cô vui lòng trao đổi và thống nhất lại với Phòng Công tác HSSV.

Trân trọng!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn