Thông báo tổng hợp công Lao động công ích học kỳ hè 2017 và triển khai kế hoạch trong học kỳ I (17-18)

12, Tháng 9, 2017

Thông báo số 146/TB-ĐHKTCN về việc Tổng hợp công Lao động công ích học kỳ II và triển khai kế hoạch trong học kỳ hè năm học 2016-2017

28, Tháng 6, 2017

Thông báo VV Tổng hợp công Lao động công ích học kỳ hè 2016 và triển khai kế hoạch trong học kỳ I (2016-2017)

8, Tháng 9, 2016

Kế hoạch triển khai Lao động công ích năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Thông báo (số 50/TB-ĐHKTCN) V/v Tổng hợp công Lao động công ích học kỳ II và triển khai kế hoạch trong học kỳ hè năm học 2015-2016

23, Tháng 6, 2016

TB tăng cường lao động công ích kỳ II(2015-2016) - Lần 1

1, Tháng 4, 2016

TB phân khu Lao động công ích học kỳ II (2015-2016)

29, Tháng 2, 2016

Thông báo vv tổng hợp công Lao động công ích học kỳ I năm học 2015-2016

22, Tháng 1, 2016

QĐ 205/QĐ-ĐHKTCN, Ban hành Quy định tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động xã hội và LĐCI cho SV hệ chính quy

27, Tháng 11, 2015

TB tổng hợp dữ liệu triển khai các HĐ xã hội và LĐCI học kỳ II(14-15)

20, Tháng 8, 2015

Thông báo tổ chức lao động công ích học kỳ 1 năm học 2014-2015

6, Tháng 11, 2014

Phân công khu vực lao động công ích kỳ 1 năm học 2014-2015

4, Tháng 11, 2014
Page 1/1 <1>