Quy định học bổng khuyến khích học tập năm học (2018-2019)

QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH  HỌC TẬP

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

Năm học 2018 - 2019

( Kèm theo QĐ số: 214 /QĐ-ĐHKTCN ngày 13 tháng 12  năm 2018 )

1. Các tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích (HBKK)

Sinh viên hệ Đại học chính quy trong trường có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện theo các tiêu chuẩn dưới đây sẽ được xem xét để cấp học bổng khuyến khích (HBKK) năm học 2018-2019.

- Tổng số tín chỉ của các học phần học lần thứ nhất trong học kỳ >= 10, không có học phần nào bị điểm F. Điểm trung bình chung của các học phần học thi lần 1, của các học phần học lần thứ nhất, trong học kỳ chính >= 2,8.

- Điểm rèn luyện đạt từ >= 70 điểm.

- Sinh viên học từ kỳ thứ nhất đến kỳ thứ tư không áp dụng tiêu chuẩn ngoại ngữ, sinh viên học từ kỳ thứ 5 trở đi áp dụng tiêu chuẩn ngoại ngữ cụ thể theo từng mức học bổng (như ở mục 3); Nếu sinh viên chưa đạt tiêu chuẩn ngoại ngữ chỉ có thể nhận học bổng loại khuyến khích.

- Chuẩn ngoại ngữ theo QĐ số 59/QĐ-ĐHKTCN ngày 06/02/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo ý d mục 2 điều 3 chương 2 và ngoại ngữ Nhật, Hàn, Trung theo mục 3 điều 3 chương 2 của quyết định này.

- Không vi phạm nội quy, quy định của Nhà nước và Nhà trường.

- Đang học trong thời gian đào tạo chuẩn tại Trường và tham gia đầy đủ các cuộc thi do Đảng ủy, Nhà trường và các tổ chức Đoàn thể phát động.

2. Nguyên tắc xét HBKK

- Điểm xếp thứ tự ưu tiên xét học bổng khuyến khích được tính theo tích số của tổng số tín chỉ học các học phần lần thứ nhất và điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất (đã quy về thang điểm 4).

- Khi có nhiều sinh viên có các điều kiện giống nhau sẽ xét đến đối tượng chính sách, điểm rèn luyện, mức độ tham gia các hoạt động phong trào, ngoại khóa...

- Căn cứ số tiền HBKK của trường phân bổ cho các khoa, Hội đồng khoa dựa theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc trên để xét và lập danh sách đề nghị cấp HBKK cho sinh viên của khoa gửi lên Hội đồng Nhà trường.

- Hội đồng xét HBKK Nhà trường căn cứ vào các tiêu chuẩn và đề nghị của các khoa (Bộ môn trực thuộc), thực hiện xét duyệt lần cuối.

- Đối với sinh viên được nhận học bổng toàn phần của nhà trường, thực hiện xét theo các tiêu chí bình thường nhưng mức được hưởng học bổng được tính cụ thể như sau:

+ Sinh viên đạt học bổng khuyến khích loại Xuất sắc sẽ tiếp tục nhận học bổng toàn phần ở học kỳ kế tiếp và nhận mức học bổng khuyến khích học tập tương đương loại Giỏi.

+ Sinh viên đạt học bổng khuyến khích loại Giỏi sẽ tiếp tục nhận học bổng toàn phần ở học kỳ kế tiếp và nhận mức học bổng khuyến khích học tập tương đương loại Khá.

 + Sinh viên đạt học bổng khuyến khích loại Khá sẽ tiếp tục được nhận học bổng toàn phần ở học kỳ kế tiếp và nhận mức học bổng khuyến khích học tập tương đương lại Khuyến khích.

3. Các mức học bổng và điều kiện được hưởng HBKK.

3.1. Giá trị các mức học bổng

- Mức học bổng loại xuất sắc:        1.200.000 VNĐ/tháng. 

- Mức học bổng loại giỏi:                   800.000 VNĐ/tháng. 

- Mức học bổng loại khá:                   400.000 VNĐ/tháng.

- Mức khuyến khích:                          200.000 VNĐ/tháng.

3.2. Điều kiện đạt các mức học bổng

3.2.1. Mức học bổng loại xuất sắc

Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

- Điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất >= 3,6;

- Điểm rèn luyện >= 90 điểm;

- Điểm Toefl-ITP >= 450 đối với sinh viên học tập tại trường từ học kỳ thứ 5 trở đi.

3.2.2. Mức học bổng loại giỏi

Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

- Điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất >= 3,2;

- Điểm rèn luyện >= 80 điểm;

- Điểm Toefl-ITP >= 440 đối với sinh viên học tập tại trường từ học kỳ thứ 5 trở đi.

3.2.3. Mức học bổng loại khá 

Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

- Điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất >= 2,8;

- Điểm rèn luyện >= 70 điểm;

- Điểm Toefl-ITP >= 430 đối với sinh viên học tập tại trường từ học kỳ thứ 5 trở đi.

3.2.4. Mức học bổng loại khuyến khích

Cấp cho những sinh viên học tập tại trường từ học kỳ thứ 5 trở đi, đạt các tiêu chuẩn xét nhưng không đạt chuẩn ngoại ngữ.

 

 

QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH  HỌC TẬP

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

Năm học 2018-2019

( Kèm theo QĐ số: 214/QĐ-ĐHKTCN ngày 13 tháng 12 năm 2018 )

 

1. Các tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích

Sinh viên hệ Đại học Chương trình Tiên tiến của trường có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện theo các tiêu chuẩn dưới đây sẽ được xem xét để cấp học bổng khuyến khích trong năm học 2018-2019:

- Tổng số tín chỉ của các học phần học lần thứ nhất trong học kỳ >=10, không có học phần nào bị điểm F. Điểm trung bình chung của các học phần học thi lần 1, của các học phần học lần thứ nhất, trong học kỳ chính >=2,8.

- Điểm rèn luyện đạt từ >=70 điểm.

- Không vi phạm nội quy, quy định của Nhà nước và Nhà trường.

- Đang học trong thời gian đào tạo chuẩn tại Trường và tham gia đầy đủ các cuộc thi do Đảng ủy, Nhà trường và các tổ chức Đoàn thể phát động.

2. Nguyên tắc xét HBKK

- Điểm xếp thứ tự ưu tiên xét học bổng khuyến khích được tính theo tích số của tổng số tín chỉ học các học phần lần thứ nhất và điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất.

- Khi có nhiều sinh viên có các điều kiện giống nhau sẽ xét đến đối tượng chính sách, điểm rèn luyện, mức độ tham gia các hoạt động phong trào, ngoại khóa...

- Căn cứ số tiền HBKK của trường phân bổ cho các khoa, Hội đồng khoa dựa theo tiêu chuẩn và nguyên tắc trên để xét và lập danh sách đề  nghị cấp HBKK cho sinh viên của khoa gửi lên Hội đồng nhà trường

- Hội đồng xét HBKK Nhà trường căn cứ vào các tiêu chuẩn và đề nghị của các khoa (Bộ môn trực thuộc), thực hiện xét duyệt lần cuối.

- Sinh viên đã được nhận học bổng toàn phần của nhà trường, thực hiện xét theo các tiêu chí bình thường nhưng mức được hưởng học bổng được tính cụ thể như sau:

+ Sinh viên đạt học bổng khuyến khích loại Xuất sắc sẽ tiếp tục nhận học bổng toàn phần ở học kỳ kế tiếp và nhận mức học bổng khuyến khích học tập tương đương loại Giỏi.

+ Sinh viên đạt học bổng khuyến khích loại Giỏi sẽ tiếp tục nhận học bổng toàn phần ở học kỳ kế tiếp và nhận mức học bổng khuyến khích học tập tương đương loại Khá.

 + Sinh viên đạt học bổng khuyến khích loại Khá sẽ tiếp tục được nhận học bổng toàn phần ở học kỳ kế tiếp.

3. Các mức học bổng và điều kiện được hưởng HBKK.

 3. 1. Giá trị các mức học bổng

- Mức học bổng loại xuất sắc trị giá: 1.500.000 VNĐ/tháng

- Mức học bổng loại giỏi trị giá:         1.000.000 VNĐ/tháng

- Mức học bổng loại khá trị giá:            500.000 VNĐ/tháng

3.2. Điều kiện đạt các mức  HBKK:

 3.2.1. Mức học bổng loại xuất sắc

         Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

- Kết quả học tập

+ Đối với sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai: điểm TBC các học phần (kể cả tiếng Anh và tiếng Việt) >=3,60 và đạt điểm Toefl - ITP >=450 điểm hoặc tương đương (IBT >=45, IELTS >=4.0, có chứng chỉ B1 quốc tế)

+ Đối với sinh viên từ năm thứ ba: điểm TBC các học phần (kể cả tiếng Anh và tiếng Việt) >=3,60 và điểm Toefl - ITP đạt >=500 điểm hoặc tương đương (IBT >=61, IELTS >=5.0, có chứng chỉ B2 quốc tế)

- Điểm rèn luyện >=90 điểm.

 3.2.2. Mức học bổng loại giỏi

         Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

- Kết quả học tập

+ Đối với sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai: điểm TBC các học phần (kể cả tiếng Anh và tiếng Việt) >=3,20 và đạt điểm Toefl - ITP >=450 điểm hoặc tương đương (IBT >=45, IELTS >=4.0, có chứng chỉ B1 quốc tế)

+ Đối với sinh viên từ năm thứ ba: điểm TBC các học phần (kể cả tiếng Anh và tiếng Việt) >=3,20 và điểm Toefl - ITP đạt >=500 điểm hoặc tương đương (IBT >=61, IELTS >=5.0, có chứng chỉ B2 quốc tế)

- Điểm rèn luyện >=80 điểm.

3.2.3. Mức học bổng loại khá

         Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

- Kết quả học tập

+ Đối với sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai: điểm TBC các học phần (kể cả tiếng Anh và tiếng Việt) >=2,8 và đạt điểm Toefl - ITP >=450 điểm hoặc tương đương (IBT >=45, IELTS >=4.0, có chứng chỉ B1 quốc tế)

+ Đối với sinh viên từ năm thứ ba: điểm TBC các học phần (kể cả tiếng Anh và tiếng Việt) >=2,8 và điểm Toefl - ITP đạt >=500 điểm hoặc tương đương (IBT >=61, IELTS >=5.0, có chứng chỉ B2 quốc tế)

- Điểm rèn luyện >=70 điểm.

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn