Công văn số 78/ĐHKTCN về nội dung viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2018-2019

Kính gửi: - Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn, Lãnh đạo bộ môn trực thuộc trường

                - Chủ nhiệm lớp các lớp sinh viên K54

                - Toàn thể sinh viên K54 (khóa tuyển sinh 2018)

Thực hiện quyết định số 112/QĐ-ĐHKTCN ngày 16/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa K54 năm học 2018-2019.

Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn, lãnh đạo bộ môn Lý luận
Chính trị chỉ đạo; Chủ nhiệm lớp các lớp sinh viên và toàn thể sinh viên K54 (khóa tuyển sinh 2018), sinh viên K53 học lại tuần SHCD đầu khóa  triển khai viết báo cáo thu hoạch với nội dung và kế hoạch cụ thể như sau:

1- Nội dung bài thu hoạch

Câu 1: Trình bày sơ lược về truyền thống, lịch sử phát triển của trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp.

Câu 2: Trình bày vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với công tác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực không lành mạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích quyền và nghĩa vụ của người học theo quy định của Luật giáo dục 2012?

Câu 4: Anh (chị) hãy Trình bày tóm tắt nội dung các điều 5, 7, từ  điều 11 đến điều 15 và điều 18 trong Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo quyết định số 419/QĐ-ĐHKTCN, ngày 12/7/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày các điều 4,5 và 6 trong Quy định công tác Sinh viên, ban hành kèm theo quyết định số 62/QĐ-ĐHKTCN, ngày 15/7/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

2- Yêu cầu bài thu hoạch

Bài thu hoạch được viết tay (không đánh máy), trình bày trên khổ giấy A4 có đóng bìa và ghi rõ thông tin cá nhân sinh viên (Mã số sinh viên, họ và tên, lớp sinh viên, chuyên ngành...)

3- Thời gian và địa điểm nộp bài thu hoạch.

Bài thu hoạch được tập hợp, nộp theo lớp sinh viên (có danh sách kèm theo), nộp tại phòng 105 nhà A6 (trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần), thời gian trước ngày 20/9/2018.

Nhà trường yêu cầu các khoa chuyên môn, bộ môn trực thuộc trường, Chủ nhiệm lớp và toàn thể sinh viên K54 (khóa tuyển sinh năm 2018) thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này.

Trân trọng cám ơn!

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn