Lịch sử phòng

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

I. Thông tin chung

         ĐT: 02083.847.618; Email: phongcthssv@tnut.edu.vn  

+ Trưởng phòng: GV.ThS. Nguyễn Tiến Dũng

        ĐT: 02083.847.618; 0964397559;  E.mail: dungnguyentien@tnut.edu.vn

+ Phó trưởng phòng: Ngô Thị Hồng Ánh

        ĐT: 0977599889; E.mail: honganhlawtnut@gmail.com

+ Phó trưởng phòng: ThS. Hoàng Trung Kiên

         ĐT: 02803.747.009; 0915732858; E.mail: htk@tnut.edu.vn

+ Bộ phận Công tác chính trị và Quản lý SV:  02083. 847.173- Nhà Hiệu bộ

+ Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên:  02083.747.009 – P. 104+105-Nhà A6

II. Quá trình hình thành và phát triển

       Cùng với sự hình thành và phát triển của nhà trường, Đơn vị thực hiện công tác chính trị và quản lý sinh viên đã hình thành và trải qua nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức và nhân sự, có thể tóm lược theo một số giai đoạn sau đây:

  II.1. Giai đoạn từ 1965 đến 1995:

  Các mảng công tác của phòng hiện tại do hai đơn vị đảm nhiệm: Công tác Chính trị do Phòng Chính trị  và Công tác Quản lý Sinh viên do phòng Giáo vụ đảm nhiệm:

  II.1.1. Phòng Chính trị được thành lập từ khi thành lập trường từ năm 1965 (có giai đoạn đổi tên là phòng Giáo dục chính trị; phòng Tuyên huấn và đến năm 1986 là phòng Chính trị); Bộ môn Chính trị (có giai đoạn đổi tên là Bộ môn Mác – Lê) đảm nhận với chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, tuyên huấn, giáo dục chính trị trong CBVC và HSSV.

     Phụ trách phòng chính trị các giai đoạn:

  Đồng chí Trần Văn Lư Phụ trách phòng từ 1966 đến năm 1969; Đ/c Nguyễn Văn A Phụ trách từ (1969-1973). Đ/c Hoàng Liệu phụ trách từ (1973-1979); Đ/c Bùi Doãn Thành - Trưởng phòng Tuyên huấn (1982-1986), đ/c Phùng Tập phó phòng (1982-1986). Đ/c Tạ Trung Thành Trưởng phòng Chính trị (1986-1990-1995),

   II.1.2. Công tác quản lý HSSV: trước đây được giao cho phòng Giáo vụ (1965-1986), sau đổi tên là phòng Đào tạo từ 1986-1995 đảm nhận với chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu và triển khai tổ chức thực hiện công tác quản lý HSSV theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Trưởng phòng Giáo vụ (Đào tạo) các giai đoạn:

     Thầy Dương Đình Giáp  từ 1966-1969; Thầy Phạm Thơm từ 1969 -1975

     Thầy Trần Thúc Nhàn từ 1975-1990;    Thầy Trịnh Quang Vinh từ 1990-1996

   II.2. Giai đoạn từ 1995 đến nay:    Phòng Công tác HSSV ngày nay được hình thành từ năm 1995 trên cơ sở Phòng Chính trị và bộ phận quản lý sinh viên trực thuộc phòng Giáo vụ của trường với tên gọi là Phòng Công tác chính trị - HSSV gồm hai Tổ công tác: Tổ Công tác CT - Quản lý sinh viên và tổ Ký túc xá.

       Năm 2001, Ban Bảo vệ của trường được sát nhập thành một tổ công tác của phòng, lúc đó Phòng Công tác Chính trị HSSV có 3 tổ công tác: Tổ văn phòng và quản lý sinh viên, Tổ Ký túc xá, Tổ bảo vệ và trông giữ xe.

    Năm 2005, Phòng Công tác chính trị - HSSV được đổi tên thành Phòng Công tác HSSV theo QĐ số 822/QĐ-TCCB ngày 28/10/2005.

   Đến tháng 9/2013, Nhà trường thành lập Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, Tổ bảo vệ và Tổ Ký túc xá tách khỏi phòng để chuyển sang Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp. Hiện tại phòng công tác HSSV có hai bộ phận: Bộ phận Văn phòng - Quản lý HSSV và Trung tâm tư vấn & Hỗ trợ Sinh viên.

Các đồng chí Trưởng, phó phòng từ năm 1995 – nay (2015)

     Từ năm 1995-2000

-         PGS, TS Trần Hữu Đà- Trưởng phòng Công tác CT-HSSV (1995-1997)

-         Ths. Đăng Xuân Ngọc- Trưởng phòng Công tác CT-HSSV (1997-2000)

-         KS. Bùi Quang Điềm – Phó Trưởng phòng (1995-2000)

-         CN Bùi Hồng Vũ- Phó Trưởng phòng (1995-2000)

Từ năm 2000-2005:

-         Ths. Đăng Xuân Ngọc- Trưởng phòng Công tác CT-HSSV (2000-2001)

-         KS.. Phạm Đức Ngọc – Trưởng Phòng (2001 - 2005)

-         KS. Bùi Quang Điềm – Phó Trưởng phòng (2000-2002)

-         CN. Bùi Hồng Vũ - Phó Trưởng phòng (2000 - 2005)

-         ThS. Trương Tú Phong - Phó Trưởng phòng (2002-2005)

-         TS Nguyễn Thanh Hà – Phó Trưởng phòng (2002-2005)

Từ năm 2005- 2011

-         KS.. Phạm Đức Ngọc - Trưởng Phòng Công tác HSSV (2005-2011)

-         CN. Bùi Hồng Vũ - Phó Trưởng phòng (2005-2011)

-         KS. Trần Văn Cử - Phó Trưởng phòng (2005-2008)

-         TS. Đỗ Trung Hải - Phó Trưởng phòng (2005-T12/2009)

-         ThS. Hồ Bá Dũng -  Phó Trưởng phòng (T 3/2010-2011)

Từ năm 2011-2016

-         KS.. Phạm Đức Ngọc - Trưởng phòng  

-         CN. Bùi Hồng Vũ - Phó Trưởng phòng

-         ThS. Hồ Bá Dũng -  Phó Trưởng phòng (2011 – T9/2013)

-         TS. Vũ Lai Hoàng - Phó Trưởng phòng (T10/2013 – T11/2014)

-         ThS. Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng (T 12/2014 -7/2017)

Từ tháng 7/2017 đến nay

-         ThS. Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng  

-         ThS. Ngô Thị Hồng Ánh - Phó Trưởng phòng

-         ThS. Hoàng Trung Kiên - Phó Trưởng phòng

III. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Công tác  Học sinh sinh viên (phòng CT HSSV) được thành lập theo Quyết định số 822/QĐ-TCCB ngày 28/10/2005 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

1. Chức năng

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên có chức năng quản lý và tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác chính trị, tư tưởng của học sinh sinh viên trong toàn trường; Theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên trong học tập và tu dưỡng tại trường.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác chính trị tư tưởng trong sinh viên;

b) Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, hoạt động thực hành chính trị xã hội và các phong trào thi đua trong sinh viên;

c) Công tác quản lý HSSV;

d) Công tác tham mưu và tổ chức hoạt động lao động công ích trong sinh viên;

đ) Công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên;

e) Công tác quản lý hộ tịch hộ khẩu của sinh viên;

g) Công tác An ninh trật tự, Quân sự địa phương.

  Nhiệm vụ chi tiết:

1. Công tác chính trị tư tưởng trong sinh viên

a) Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ viên chức và HSSV, phối hợp với bộ môn chính trị, các phòng chức năng và các cơ quan chuyên môn tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; Các nội quy, quy chế, quy định của Đại học Thái Nguyên và nhà trường cho CBVC và HSSV;

b) Giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động chính trị xã hội và rèn luyện cho sinh viên. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” vào đầu khóa,  đầu mỗi năm học, cuối khóa. Hàng năm tổ chức đối thoại với sinh viên để giải thích đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, phổ biến tình hình trong nước và quốc tế, các chính sách và chế độ của nhà nước đối với sinh viên, các kiến thức pháp luật thông thường, các quy định, quy chế của nhà trường đối với sinh viên. …, cung cấp thông tin cần thiết của trường cho sinh viên, thường xuyên quan tâm việc hiểu rõ tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của sinh viên.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, hoạt động thực hành chính trị xã hội và các phong trào thi đua trong sinh viên

a) Phối hợp với các phòng, ban chức năng, các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động chuyên đề, ngoại khóa, các hoạt động xã hội, từ thiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tổ chức triển khai chương trình công tác xã hội hàng năm;

b) Tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong HSSV; tổ chức các phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống Ma túy, phòng chống Tội phạm và phòng chống các Tệ nạn xã hội; tổ chức các cuộc thi về các nôi dung trên;

c) Tham mưu cho Nhà trường và phối hợp cùng các đơn vị chức năng, đoàn thể trong trường xây dựng phòng truyền thống phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục;

d) Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên; Phối hợp với TNCSHCM, Hội SV làm tốt công tác phát triển Đảng trong HSSV.

3. Công tác quản lý HSSV

a) Tổ chức tiếp nhận SV trúng tuyển vào trường, thành lập các lớp sinh viên; Hoàn thiện hồ sơ của sinh viên;

b)Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài, học sinh trường khác đến học tập tại trường;

c) Cập nhật thường xuyên và quản lý dữ liệu hồ sơ sinh viên theo các nội dung quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Thái Nguyên, các quyết định(khen thưởng, kỷ luật, xử lý tiến độ học tập…) của trường có liên quan đến sinh viên. Quản lý phần mềm EDUSOFT nhằm đáp ứng yêu cầu thống kê, tra cứu, xác minh của các cấp quản lý, yêu cầu của các khoa, đơn vị chức năng liên quan. Thực hiện các công tác thống kê, báo cáo về sinh viên trong phạm vi của lĩnh vực được trường phân công phụ trách. Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ về sinh viên cho cấp trến;

d) Phối hợp cùng với phòng Đào tạo và các khoa trong việc tổ chức và quản lý quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên;

đ) Phối hợp cùng với phòng Đào tạo và các khoa trong việc chuẩn bị tư liệu cho hội đồng xét tiến độ học tập và xét tốt nghiệp đối với HSSV các hệ đào tạo đại học của trường;

e)  Phối hợp các khoa, phòng ban liên quan tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi Olympia sinh viên, các giải thưởng luận văn tốt nghiệp xuất sắc và các cuộc thi ngoại khóa về học thuật;

g) Triển khai tổ chức đánh giá điểm rèn luyện cho HSSV theo quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn thực hiện của nhà trường;

h) Là thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên cấp trường để xem xét các nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật sinh viên theo từng học kỳ, hàng năm và đột xuất theo quy định trong quy chế công tác HSSV của Bộ và của Trường;

i) Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV theo các văn bản quy định của nhà nước; Quản lý dữ liệu sinh viên diện chính sách ưu đãi; Phối hợp với các phòng chức năng và các khoa đôn đốc SV đóng học phí theo kế hoạch thu học phí của nhà trường từng học kỳ trong năm. Đề xuất với Ban Giám hiệu việc xét miễn giảm học phí, tạm hoãn đóng học phí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách và gia đình khó khăn theo quy định của nhà nước và vận dụng cụ thể của trường;

k) Tham mưu cho Ban Giám hiệu và Hội đồng xét học bổng khuyến khích và các loại học bổng khác tài trợ cho sinh viên. Thực hiện các thủ tục hành chính cho sinh viên nhận học bổng khuyến khích, học bổng tài trợ, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, chương trình vay vốn học tập cho sinh viên;

l) Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ, Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên mới vào trường, khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập và ra trường theo quy định hiện hành. Theo dõi tình hình sức khỏe sinh viên và tham mưu cho Hiệu trưởng xử ký những trường hợp sinh viên không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên, phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các phòng ban có liên quan giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro;

m) Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD & ĐT, UBND tỉnh Thái Nguyên  và quy định cụ thể của trường; Phối hợp tốt với Chính quyền và Công an các cấp trong công tác quản lý sinh viên ngoại trú góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa, thể thao, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường với địa phương.

4. Công tác tham mưu và tổ chức hoạt động lao động công ích trong sinh viên

a) Tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành quy định về hoạt động lao động công ích trong sinh viên trong trường góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp và cơ quan văn hóa, văn minh;

b) Kết hợp với các khoa, Đoàn thể, phòng chức năng trong trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện lao động công ích tron sinh viên theo từng học kỳ, thường xuyên và đột xuất.

 5. Công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên

a) Chỉ đạo và triển khai các hoạt động tư vấn cấp trường qua Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên. Triển khai thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên theo văn bản quy định của trường góp phần hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, tổ chức cuộc sống và tư vấn việc làm cho sinh viên trong thời gian học tại trường và sau tốt nghiệp;

b) Chủ trì và phối hợp với các khoa, phòng chức năng triển khai việc khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp.

6. Công tác quản lý hộ tịch hộ khẩu của sinh viên

a) Quản lý giấy tờ, thủ tục di chuyển hộ khẩu cho Sinh viên nhà trường theo đúng quy định của nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Công an các cấp trong việc quản lý hộ khẩu và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nơi trường đóng và các khu vực có sinh viên ngoại trú;

b) Xây dựng mối quan hệ hợp tác và kế hoạch phối hợp hoạt động với chính quyền và công an các cấp thiết thực góp phần quản lý sinh viên nội ngoại trú.

7. Công tác An ninh trật tự Quân sự địa phương

a) Phối hợp với lực lượng an ninh các cấp duy trì đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong và ngoài trường cũng như trên địa bàn;

b) Tham mưu và tổ chức thực hiện việc xây dựng lực lương tự vệ, xây dựng kế hoạch huấn luyện, kế hoạch bảo vệ cơ quan, triển khai các hoạt động bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng phong trào toàn dân bỏ vệ an ninh tổ quốc theo chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự cấp trên;

c) Quản lý tốt lực lượng sĩ quan dự bị và dự bị động viên, sẵn sàng thực hiện sự điều động của cấp trên.

 IV. Đội ngũ cán bộ phòng                                                                                                                           

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC NĂNG/NHIỆM VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL - GHI CHÚ

1

 Nguyễn Tiến Dũng

 Trưởng phòng

0964.397.559

0915.662.707

dungnguyentien@tnut.edu.vn

2

 Ngô Thị Hồng Ánh

Phó trưởng phòng

0977.599.889

honganhlawtnut@gmail.com

3

Hoàng Trung Kiên

Phó trưởng phòng

0915.732858

htk@tnut.edu.vn

4

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên

0983906093

huonglan@tnut.edu.vn

5

Lê Thị Đỗ Oanh

Chuyên viên

0979.753.255

ledooanh@gmail.com

6

Hoàng Thế Tài

Nhân viên

0978.610.866

 taiht@tnut.edu.vn

7

Tạ Duy Kiên

Nhân viên

0912.805.854

duykien@tnut.edu.vn

8

Vũ Thị Thu

Nhân viên

0978.403365

vuthu0883@gmail.com

9

Lương Thị Bích Ngọc

Nhân viên

0983.120.118

 Luongngoctn86@gmail.com

10

Nguyễn Thị Thu Phương

Nhân viên

0984.094.259

Thuphuong0709@gmail.com

11

Lê Thị Kim Ngân

Nhân viên

0988.482.268

  Lengan0907@gmail.com

V. Những thành tích nổi bật của đơn vị:

          Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường, các cán bộ làm công tác tuyên huấn, công tác quản lý sinh viên, bảo vệ, ký túc xá đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo của nhà trường.

 Một số hình thức khen thưởng nổi bật gần đây:

           TẬP THỂ:

-   Huân chương Lao động hạng ba năm 2011 do có thành tích xuất sắc giai đoạn từ năm 2005-2010.

-   Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008 về thành tích xuất sắc trong công tác GD & ĐT ba năm học liên tục từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007.

-   Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo các năm học: 2004-2005;2007-2008; 2014-2015

-   Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục Việt nam năm học 2005-2006; 2008-2009.

-   Tập thể phòng liên tục đạt danh hiệu Tập thể LĐTT xuất sắc và LĐTT.

CÁ NHÂN:

- Năm học 2005-2006 có 01 Cá nhân được tặng thưởng Huân chương LĐ hạng ba; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của  Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.

- Năm học 2013-2014 có 01 cá nhân được tặng Bằng khen của  Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn