Văn bản liên quan đến sinh viên

MỤC LỤC

 

STT

Tên văn bản

1

Quyết định số 809/QĐ-ĐHTN, ngày 3/08/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy

2

Quy định Công tác học sinh sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-ĐHTN, ngày 3/08/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 

3

Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 16/10/2007 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

4

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT

5

Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT, ngày 27/6/2011 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

6

Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT

 

7

Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT, ngày 19/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế ngoại trú của HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

8

Quy chế ngoại trú của HSSVcác trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư sô 27/2009/TT-BGDĐT

9

Quy chế quản lý HSSV ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND, ngày 28/8/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên

 

10

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

 

11

Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 15/11/2010 của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

12

Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg, ngày 14/9/2007 của Chính phủ về học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

13

Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/08/2007 của Bộ GD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

14

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV

15

Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg, ngày 14/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường THPT nội trú và trường dự bị đại học

16

Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT, ngày 23/12/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về đánh giá công tác HSSV của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

17

Quy định về việc đánh giá công tác HSSV của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT

18

Thông tư  số 31/2009/TT-BGD ĐT, ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

19

Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT

20

Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT, ngày 07/04/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV giai đoạn 2011-2015

 

21

Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT

 

22

Quyết định số 897/QĐ-ĐHTN, ngày 20/8/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên

 

23

Quy định về hồ sơ HSSV và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ HSSV Đại học Thái Nguyên, ban hành kèm theo Quyết định số 897/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 20/8/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 

24

Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

 

25

Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

Tin mới hơn

Tin cũ hơn